HOMA-β CPI グルカゴン負荷試験

HOMA-β CPI グルカゴン負荷試験

1.HOMA-β=空腹時IRI×360/(FPG-63)
正常値:50-100%

2.CPI=空腹時CPR÷FPG×100
CPI≧1.2→経口薬
CPI<0.7→インスリン治療

3.グルカゴン負荷試験
早朝空腹時、グルカゴン1A静注後の血中CPR測定して前値と負荷6分値の差(ΔCPR6)で判定
2.0→食事・運動療法
1.02.0→経口薬

1.0→インスリン治療